Skogen
I tomtens nordvästra hörn stupar åsen brant ned mot lerslätten. På själva nordsluttningen breder en urskogsliknande dunge ut sig, främst bestående av gamla aspar. Här finns också naturligt ett antal lönnar, rönnar, hägg och rosenbuskar. Fram till i somras (2008) har denna del av tomten, med alla dess döda omkullfallna träd, fått vara tämligen ifred, till de insektsätande fåglarnas stora tillfredställelse. Nu har dock en röjningsräd påbörjats i den övre, södra, delen av dungen, men fåglarna, bland annat ett gråspettspar, tycks inte misstycka. I östvästlig riktning på åsen har en tämligen bred skogsstig röjts fram, från pinetet i öst till utsiktplatsen i väst. Röjningen blev mycket lyckad och skapar ställvis illusionen av en bokskog. Samtidigt har ett stort antal exotiska ekar och almar planterats ut i terrängen. På sikt är dessa tänkta att ersätta de hittillsvarande träden och bli till en liten ädellövskog. Halvvägs genom skogen är en liten glänta. Denna ska i möjligaste få vara kvar orörd och endast vid behov röjas från eventuell sly.


Skogsstigen i riktning mot Utsikten efter novembersnön 2008